müstatil

müstakbel

Ar mustaḳbil مستقبِل z [#ḳbl mustafˁil X fa.] gramerde gelecek zaman Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

müstakil

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen Ar ḳalla قَلَّ zaz idi

müstakim

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm mustafˁil X fa.] dik duran, doğru Ar ḳāma قَامَ zdurdu

müstamel

Ar mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z [#ˁml mustafˁal X mef.] işletilen, kullanılan Ar ˁamala عمل‎‎‎‎‎‎‎ zişledi, yaptı

müstantik

Ar mustanṭiḳ مستنطق z [#nṭḳ mustafˁil X fa.] konuşturan Ar naṭaḳa نطق zkonuştu

müstatil

"uzatılmış" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fecr-i müstaṭīli ṣubḥı kāzib [yalancı sabahın uzun süren şafağı] YO: "... geometride dikdörtgen" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
Müstatīl: (...) İki yanı uzun ve diğer ikisi kısa murabbaˁ şekil. (...) Müstatīlü'l-re's: Fr. dolichocéphale [uzun kafalı].

Ar mustaṭīl مستطيل z [#ṭwl mustafˁil X fa.] uzun, uzayan, çekerek uzatılmış Ar ṭāla طال zuzadı

 tul


15.10.2014
müstear

Ar mustaˁār مستعار z [#ˁwr mustafˁal X mef.] eğreti, ödünç alınmış Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

müstebit

Ar mustabidd مستبدّ z [#bdd mustafˁil X fa.] yalnız, yalınmış, başına buyruk Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı

müstecap

Ar mustacāb مستجاب z [#cwb mustafˁal X mef.] (duaları) kabul olunmuş Ar cāba جَابَ zcevap verdi

müstecir

Ar mustaˀcir مستأجر z [#Acr mustafˁil X fa.] ücretle tutan, kiracı Ar astaˀcara أسْتَأجَرَ z [X f.] ücretle tuttu, kiraladı Ar acr أجر zecir, ücret, kira bedeli

müstefit

Ar mustafīd مستفيد z [#fyd mustafˁil X fa.] yararlanan, fayda gören Ar fāda فَادَ zyararlandı