maahaza

lütuf

Ar luṭf لطف z [#lṭf fuˁl msd.] cömertlik, hoş davranış Ar laṭafa لطف zcömertlik etti, lütfetti

lüzucet

Ar luzūca(t) لزوجة z [#lzc fuˁūla(t) msd.] cıvık ve yapışkan olma Ar lazica لزج zcıvık ve yapışkan idi

lüzum

Ar luzūm لزوم z [#lzm fuˁūl msd.] 1. sarılma, ilişme, gerekme, 2. gereklilik Ar lazima لزم zilişti, gerekti

maa+

Ar maˁa مع zile, beraber, birlikte (edat)

maada

Ar maˁdā معدا z [#ˁdw mafˁal iz/m.] -den başka Ar ˁadā عدا z1. öte geçti, 2. başka, özge

maahaza

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
gördim maˁa haẕā kim anuŋ yolı bāzār içine uğrayup gelürdi

Ar maˁa hāḏā مع هٰذا zbununla beraber

 maa+, haza


09.12.2014
maaile

Ar maˁa ˁāˀila مع عائلة zaile ile birlikte § Ar maˁa ile, beraber (edat) Ar ˁāˀila(t) aile

maalesef

Ar maˁa'l-asaf مع الأسف zesef ile

maarif

Ar maˁārif معارف z [#ˁrf mafāˁil çoğ.] marifetler, beceriler Ar maˁrifa(t) معرفة z [t.] bilgi, beceri

maaş

Ar maˁāş مَعَاش z [#ˁyş mafˁal msd.] yaşam, geçinme, geçim, birine geçinmesi için ödenen para Ar ˁāşa عَاشَ zyaşadı, geçindi

maazallah

Ar maˁāḏa-llāh معاذالله zAllah korusun Ar maˁāḏ معاذ z [#ˁwḏ mafˁāl msd.] sığınak, korunak