mahdut

mahbup

Ar maḥbūb محبوب z [#ḥbb mafˁūl mef.] sevilen, sevgili Ar ḥabba حَبَّ zsevdi, dost oldu

mahcur

Ar maḥcūr محجور z [#ḥcr mafˁūl mef.] yasaklı, hacir altında olan

mahcuz

Ar maḥcūz محجوز z [#ḥcz mafˁūl mef.] haczedilmiş Ar hacaza هجز zhaczetti

mahçup

Ar maḥcūb محجوب z [#ḥcb mafˁūl mef.] örtülü, hicaplı, kapalı Ar ḥacaba حجب zörttü, sakladı

mahdum

Ar maχdūm مخدوم z [#χdm mafˁūl mef.] kendisine hizmet edilen, efendi Ar χadama خدم zhizmet etti

mahdut

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mahdūd: Limitatus &prohibitus, definitus.

Ar maḥdūd محدود z [#ḥdd mafˁūl mef.] sınırlanmış, sınırlı Ar ḥadda حَدَّ zkısıtladı, yasakladı

 had


02.09.2014
mahfaza

Ar maḥfaẓa(t) محفظة z [#ḥfẓ mafˁala(t) iz/m.] saklama yeri, kutu Ar ḥafaẓa حفظ zsakladı

mahfi

Ar maχfi مخفٍ z [#χfy mafˁūl mef.] gizli, saklı Ar χafā خَفَا zgizlendi

mahfil

Ar maḥfil محفل z [#ḥfl mafˁil iz/m.] toplanma yeri, selamlık, ziyaretçi kabul yeri Ar ḥafala حفل ztoplantı yaptı, topluca kutladı

mahfuz

Ar maḥfūẓ محفوظ z [#ḥfẓ mafˁūl mef.] korunmuş, saklı Ar ḥafaẓa حفظ zkorudu, sakladı

mahi

Fa māhī ماهى z1. aya ait, 2. balık Fa māh ay