mahzun

mahur

Fa māhūr ماهور zİran ve Türk musikisinde bir makam öz māhūr Şiraz yakınında bir ilçe

mahut

Ar maˁhūd معهود z [#ˁhd mafˁūl mef.] tanınan, bildik Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

mahv

Ar maḥw مَحْو z [#mḥw faˁl msd.] yok olma, silinme Ar maḥā مَحَا zyok etti, sildi

mahya

Fa māhī aya mensup, aylık Fa māh ماه zay

mahzen

Ar maχzan مَخْزَن z [#χzn mafˁal iz/m.] hazne, depo Ar χazana خَزَنَ zdepoladı

mahzun

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yār-ıla birlik iden maḥzūn degül

Ar maḥzūn محزون z [#ḥzn mafˁūl mef.] üzülen, üzgün Ar ḥazana حزن züzdü

 hüzün


17.04.2015
mahzur

Ar maḥḏūr محذور z [#ḥḏr mafˁūl mef.] sakınılan veya korkulan şey Ar ḥaḏira حَذَرَ zsakındı, korktu

mail1

Ar māˀil مائل z [#myl fāˁil fa.] meyleden, eğilimli Ar māla مال zmeyletti, eğildi

mail2
maişet

Ar maˁīşa(t) مَعيشة z [#ˁyş mafˁila(t) msd.] yaşam, geçim Ar ˁāşa عَاشَ zyaşadı, geçindi

maiyet

Ar maˁiyya(t) معيّة zbirliktelik, beraber olma Ar maˁa مع zile, birlikte +īya(t)2