maji

mail1

Ar māˀil مائل z [#myl fāˁil fa.] meyleden, eğilimli Ar māla مال zmeyletti, eğildi

mail2
maişet

Ar maˁīşa(t) مَعيشة z [#ˁyş mafˁila(t) msd.] yaşam, geçim Ar ˁāşa عَاشَ zyaşadı, geçindi

maiyet

Ar maˁiyya(t) معيّة zbirliktelik, beraber olma Ar maˁa مع zile, birlikte +īya(t)2

majeste

Fr majesté 1. yücelik, haşmet, 2. krallara hitap sözü << Lat maiestas büyüklük, azamet Lat maius [kıy.] daha büyük +itas Lat *mag-ios

maji

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
majik: Büyülü, büyü ile ilgili.

Fr magie büyü, sihir EYun magía μαγία zmecusilik EYun mágos μάγος zZerdüşt rahibi, mecusi +ia EFa maguş muhterem kişi, din büyüğü, rahip HAvr *megʰ- gücü olmak, muktedir olmak

Not: İng magic "büyülü, sihirli" biçimi Fransızcadan alınmıştır.


10.12.2015
majör

Fr majeur 1. büyük, daha büyük, 2. müzikte büyük beşli aralışa dayanan dizi << Lat maior [kıy.] daha büyük, çok büyük << Lat *mag-ior

majüskül

Fr majuscule Latin alfabesinde büyük harf Lat maiusculus [küç.] büyükçe Lat maius daha büyük +ul°

makabl

Ar mā ḳabl ما قبل zönceki, öndeki Ar ḳabl قَبْل zön (edat) Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

makadam

Fr/İng macadam yol kaplaması olarak kullanılan mıcır öz John L. MacAdam İskoçyalı mühendis (1756-1836)

makak

Fr macaque bir maymun türü Port macaco