makabl

maiyet

Arapça maˁiyya(t) معيّة z "birliktelik, beraber olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁa مع z "ile, birlikte" fiilinden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

majeste

Fransızca majesté "1. yücelik, haşmet, 2. krallara hitap sözü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince maiestas "büyüklük, azamet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince maius "daha büyük" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *mag-ios sözcüğünün kıyas halidir.

maji

Fransızca magie "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca magía μαγία z "mecusilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mágos μάγος z "Zerdüşt rahibi, mecusi" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kişi, din büyüğü, rahip" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *megʰ- "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.

majör

Fransızca majeur "1. büyük, daha büyük, 2. müzikte büyük beşli aralışa dayanan dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince maior "daha büyük, çok büyük" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *mag-ior biçiminden evrilmiştir.

majüskül

Fransızca majuscule "Latin alfabesinde büyük harf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince maiusculus "büyükçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince maius "daha büyük" sözcüğünün küçültme halidir.

makabl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Lugat-i Halimi, 1477]
māḳablinde bir yā ziyāde olınur [önüne bir ya harfi eklenir]

Köken

Arapça mā ḳabl ما قبل z "önceki, öndeki" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḳabl قَبْل z "ön (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḳabala قَبَلَ z "yöneldi" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

hissikablelvuku


18.09.2017
makadam

Fransızca ve İngilizce macadam "yol kaplaması olarak kullanılan mıcır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük John L. MacAdam "İskoçyalı mühendis (1756-1836)" özel adından türetilmiştir.

makak

Fransızca macaque "bir maymun türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce macaco sözcüğünden alıntıdır.

makale

Arapça ḳwl kökünden gelen maḳāla(t) مقالة z "söz, nutuk, anlatı, vecize" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla قال z "dedi, söyledi" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

makam

Arapça ḳwm kökünden gelen maḳām مقام z "1. durma yeri, mevki, konak, konut, 2. müzikte dizinin son perdesi, melodik dizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قَامَ z "durdu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

makara

Arapça bkr kökünden gelen bakara(t) بكرة z "1. deve yavrusu, tosun, 2. makara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakr بكر z "deve yavrusu, tosun" sözcüğü ile eş kökenlidir.