mastar

masdar

Ar maṣdar مصدر z [#ṣdr mafˁal iz/m.] 1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı Ar ṣadara صَدَرَ zöne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı

mastar

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
masṭaret, mısṭaret: Canon geometricus, ad quem rectae lineae ducuntur [düz hat çizmek için cetvel]. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mıstar: (... Cedvel tahtasına pek denilmiyor. Taşçı cedveline mıstar denilir.)

Ar misṭar مسطر z [#sṭr mifˁal ia.] çizgi çizme aleti, cetvel Ar saṭr سطر zdüz çizgi

 satır1


22.07.2014