mavi

matuf

Ar maˁṭūf معطوف z [#ˁṭf mafˁūl mef.] 1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan Ar ˁaṭafa عطف zeğildi, yöneldi

maun

Fr mahogon İng mahogany tropik Amerika'ya özgü bir ağaç İsp magon/mahogon a.a. Karib maga

maval

Ar mawwāl موّال z [#mwl faˁˁāl mesl.] şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı

mavera

Ar mā warāˀ ما وراء zardında veya ötesinde olan Ar warāˀ وراء z [#wry] öte, ard, arka (edat)

maveraünnehir

Ar māwarāu'n-nahr 1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania

mavi

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
mauí: turchino chiaro [açık türkuvaz rengi] [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
ābī: Reng-i maˁrūf ki Arabī tabirle Türkīde māˀī ve amme māvī dedikleridir.

Ar māˀī/māwī ماوى z [nsb.] su gibi, su rengi, mavi Ar māˀ ماء z [#mwh] su

Not: Daha önce kullanılan gök ve gökçe, Fa kebūd ve Ar azraḳ yerine 18. yy'a doğru yaygınlık kazanan bir renk deyimidir.

Benzer sözcükler: masmavi, mavi yolculuk, mavileşmek, mavili, maviş

Bu maddeye gönderenler: mim1


10.09.2020
mavna

≈ Ar maˁūna معونة z(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne ?

mavra

Yun mávros μαύρος zkara, koyu renk, esmer << EYun amaurós αμαυρός zkaranlık

mavzer

marka Mauser silah markası öz Paul von Mauser Alman mucit ve sanayici (1838-1914)

maya

Fa māye مايه zöz, hammadde, maya, sermaye << OFa mādag madde, hammadde

mayasıl

Ar mā yasīl ما يسيل z [#syl] akan şey, akıntı Ar sāla سال zaktı