meğer

mega+

Fr méga+/mégalo+ İng mega+/megalo+ [bileşik adlarda] 1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı EYun mégas/megálos μέγας/μεγάλος zbüyük << HAvr *méǵh₂s (*méǵas) a.a.

megafon

Fr mégaphone ses yükseltici

megaloman

Fr mégalomane İng megalomaniac

megapol

Fr mégapole azmanşehir § EYun mégas μέγας zbüyük EYun pólis πόλις zkent

megaron

EYun mégaron μέγαρον zsaray, bir tür törensel zindan ≈ İbr məˁārā מְעָרָה z [#ˁwr] mağara

meğer

[ Kutadgu Bilig, 1069]
magar tilde teŋsiz yorıtsa sözin [yeter ki dilde sözünü densiz yürütmesin] [ Codex Cumanicus, 1303]
forsan - Fa: magar - Tr: magar vel bolgai χi [ola ki]

Fa magar مگر zdeğil ise, olmaya ki Fa ma agar مه أگر z

 eğer

Not: Fa agar "eğer" bağlacının olumsuz halidir.


09.04.2015
mehabet

Ar mahāba(t) مهابة z [#hyb mafˁala(t) msd.] korkunçluk, heybet Ar hāba هَابَ zkorktu

mehaz

Ar maˀχaḏ مأخذ z [#aχḏ mafˁal iz/m.] bir şeyin alındığı yer, kaynak Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı, ahzetti

mehdi

Ar mahdi مَهْدٕ z [#hdy mafˁūl mef.] 1. yol gösterilmiş olan, doğru yola giden, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder Ar hadā هَدَا zyol gösterdi, kılavuz oldu

mehel

Ar maḥall [#ḥll mafˁal iz/m.] yer

mehil

Ar mahl مَهْل z [#mhl faˁl msd.] erteleme, mühlet Ar mahala مَهَلَ zerteledi