mecaz

mebde

Ar mabdaˀ مبداء z [#bdA mafˁal iz/m.] başlama yeri, orijin, köken Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı

meblağ

Ar mablaġ مبلغ z [#blġ mafˁal msd.] varılan yer, tutar, toplam Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, erdi

mebus

Ar mabˁūṯ مبعوث z [#bˁs̠ mafˁūl mef.] gönderilmiş kişi, delege, elçi Ar baˁaṯa بَعَثَ z1. gönderdi, delege etti, 2. diriltti

mebzul

Ar mabḏūl مبذول z [#bḏl mafˁūl mef.] cömertçe verilen, saçılan Ar baḏala بَذَلَ zcömertçe harcadı, saçtı, kurban etti

mecal

Ar macāl مجال z [#cwl mafˁal iz/m.] 1. dolaşım alanı, oyun sahası, arena, 2. kapsam, güç, takat Ar cāla جَالَ zdöndü, dolaştı

mecaz

"yalan" [ Kutadgu Bilig, 1069]
tapuġsuz ḳul atı macāz ol ḳamuġ [ibadetsiz kulun adı bir yalandır, yani 'kul' adı yerinde değildir] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
mekr ü ḥīle zerḳ ü inkār u mecāz [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
mecāzī dostlığı idegör ki, yani yalandan dostlucak it, kayırmaz [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mecāz: Metaphora.

Ar macāz مجاز z [#cwz mafˁal iz/m.] 1. geçit, köprü, 2. asıl anlamından başka anlamda kullanılan söz Ar cāza جَازَ zkarşıya geçti

 cevaz

Not: Anlam için karş. EYun metaphora "öte-geçme" > "mecaz, metafor". Karş. al-macāzu ḳanṭaratu'l-ḥaḳīḳati "mecaz, hakikatin köprüsüdür".

Benzer sözcükler: mecazen, mecazî


25.06.2015
mecbur

Ar macbūr مجبور z [#cbr mafˁūl mef.] 1. kaynaştırılmış (kemik), 2. zorla yapıştırılmış veya bir araya getirilmiş, zorlanık Ar cabara جبر zzorladı, güç gösterdi

meccanen

Ar maccānan مجّاناً z [zrf.] bedava olarak Ar maccān مجّان z [#mcn] bedava, karşılıksız +an Aram mggānā מגנא za.a. ≈ Akad magānnu a.a.

mecelle

Ar macalla(t) مجلّة z [#cll mr.] rulo şeklinde kitap, volüm, her türlü kitap Aram məgīllāth מְגִילָּת za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 729.)Aram gallā גַּלָּא zyığın, yığılma, üst üste binme

mecidiye

öz (ˁAbd) el-mecīd Osmanlı padişahı (h. 1839-1861) +īya(t)1 Ar macīd مجيد z [#mcd faˁīl sf.] yüce, şanlı, övülen Ar macada مجد zşanlı idi, yüceldi

meclis

Ar maclis مَجْلِس z [#cls mafˁil iz/m.] oturum veya oturacak yer, sohbet toplantısı Ar calasa جَلَسَ zoturdu