meful

mefkûre

Ar mafkūr مفكور z [#fkr mafˁūl mef.] düşünülen, düşünce Ar fakara فَكَرَ zdüşündü, fikir yürüttü

mefluç

Ar maflūc مفلوج z [#flc mafˁūl mef.] felç geçiren, felçli Ar falica فلج zfelç oldu

mefruşat

Ar mafrūş مفروش z [#frş mafˁūl mef.] 1. yayılmış ya da serilmiş, 2. yaygı, kilim, döşek Ar faraşa فرش zyaydı, (örtü veya yatak) serdi ≈ Ar firāş/farşa(t) فراش/فرشة zyatak, döşek, yaygı ≈ Aram pərāsā פרסא za.a.

mefruz

Ar mafrūḍ مفروض z [#frḍ mafˁūl mef.] farz kılınmış, farz kabul edilen Ar faraḍa فَرَضَ zgerektirdi

meftun

Ar maftūn مفتون z [#ftn mafˁūl mef.] yanmış, baştan çıkmış Ar fatana فَتَنَ zyaktı

meful

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mefˁūl: Factus & Participium passivum

Ar mafˁūl مفعول z [#fˁl mafˁūl mef.] edilen, edilgen, pasif Ar faˁala فَعَلَ zetti, eyledi

 fiil


05.11.2014
mega+

Fr méga+/mégalo+ İng mega+/megalo+ [bileşik adlarda] 1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı EYun mégas/megálos μέγας/μεγάλος zbüyük << HAvr *méǵh₂s (*méǵas) a.a.

megafon

Fr mégaphone ses yükseltici

megaloman

Fr mégalomane İng megalomaniac

megapol

Fr mégapole azmanşehir § EYun mégas μέγας zbüyük EYun pólis πόλις zkent

megaron

EYun mégaron μέγαρον zsaray, bir tür törensel zindan ≈ İbr məˁārā מְעָרָה z [#ˁwr] mağara