mega+

mefruşat

Ar mafrūş مفروش z [#frş mafˁūl mef.] 1. yayılmış ya da serilmiş, 2. yaygı, kilim, döşek Ar faraşa فرش zyaydı, (örtü veya yatak) serdi ≈ Ar firāş/farşa(t) فراش/فرشة zyatak, döşek, yaygı ≈ Aram pərāsā פרסא za.a.

mefruz

Ar mafrūḍ مفروض z [#frḍ mafˁūl mef.] farz kılınmış, farz kabul edilen Ar faraḍa فَرَضَ zgerektirdi

meftun

Ar maftūn مفتون z [#ftn mafˁūl mef.] yanmış, baştan çıkmış Ar fatana فَتَنَ zyaktı

meful

Ar mafˁūl مفعول z [#fˁl mafˁūl mef.] edilen, edilgen, pasif Ar faˁala فَعَلَ zetti, eyledi

mega+

Fr méga+/mégalo+ İng mega+/megalo+ [bileşik adlarda] 1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı EYun mégas/megálos μέγας/μεγάλος zbüyük << HAvr *méǵh₂s (*méǵas) a.a.

 maksi+

Benzer sözcükler: megabyte, megahertz, megakaryosit, megakent, megalit, megalo+, megametre, megaohm, megapaskal, megapiksel, megastar, megastore, megaton, megavat

Bu maddeye gönderenler: megafon, megaloman, megapol, mihrace, omega


21.03.2013
megafon

Fr mégaphone ses yükseltici

megaloman

Fr mégalomane İng megalomaniac

megapol

Fr mégapole azmanşehir § EYun mégas μέγας zbüyük EYun pólis πόλις zkent

megaron

EYun mégaron μέγαρον zsaray, bir tür törensel zindan ≈ İbr məˁārā מְעָרָה z [#ˁwr] mağara

meğer

Fa magar مگر zdeğil ise, olmaya ki Fa ma agar مه أگر z

mehabet

Ar mahāba(t) مهابة z [#hyb mafˁala(t) msd.] korkunçluk, heybet Ar hāba هَابَ zkorktu