megapol

meftun

Arapça ftn kökünden gelen maftūn مفتون z "yanmış, baştan çıkmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana فَتَنَ z "yaktı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meful

Arapça fˁl kökünden gelen mafˁūl مفعول z "edilen, edilgen, pasif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mega+

Fransızca méga+ veya mégalo+ veya İngilizce mega+ veya megalo+ "[bileşik adlarda] 1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mégas veya megálos μέγας/μεγάλος z "büyük" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir.

megafon

Fransızca mégaphone "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır.

megaloman

Fransızca mégalomane veya İngilizce megalomaniac sözcüğünden alıntıdır.

megapol
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1992]
giderek bir megapol görünümü alan İstanbul başta olmak üzere, metropollerde

Köken

Fransızca mégapole "azmanşehir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mégas μέγας z "büyük" ve Eski Yunanca pólis πόλις z "kent" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için mega+, politik maddelerine bakınız.


13.01.2015
megaron

Eski Yunanca mégaron μέγαρον z "saray, bir tür törensel zindan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice ˁwr kökünden gelen məˁārā מְעָרָה z "mağara" sözcüğü ile eş kökenlidir.

meğer

Farsça magar مگر z "değil ise, olmaya ki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ma agar مه أگر z deyiminden türetilmiştir.

mehabet

Arapça hyb kökünden gelen mahāba(t) مهابة z "korkunçluk, heybet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāba هَابَ z "korktu" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

mehaz

Arapça aχḏ kökünden gelen maˀχaḏ مأخذ z "bir şeyin alındığı yer, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı, ahzetti" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mehdi

Arapça hdy kökünden gelen mahdi مَهْدٕ z "1. yol gösterilmiş olan, doğru yola giden, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.