mehter

mehaz

Ar maˀχaḏ مأخذ z [#aχḏ mafˁal iz/m.] bir şeyin alındığı yer, kaynak Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı, ahzetti

mehdi

Ar mahdi مَهْدٕ z [#hdy mafˁūl mef.] 1. yol gösterilmiş olan, doğru yola giden, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder Ar hadā هَدَا zyol gösterdi, kılavuz oldu

mehel

Ar maḥall [#ḥll mafˁal iz/m.] yer

mehil

Ar mahl مَهْل z [#mhl faˁl msd.] erteleme, mühlet Ar mahala مَهَلَ zerteledi

mehtap

Fa māhtāb/mahtāb ماهتاب/مهتاب zay ışığı § Fa māh/mah ماه/مه zay Fa tāb تاب zkızma, ışık

mehter

"erkân, ekâbir" [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
"... hizmetkâr, paşa personeli" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
paşadan bir mehter-i enderūn [iç daire hizmetkârı] gelüp 'Buyurun tahte'l-fıtūra' [kahvaltıya] dedi. 'Hayır oğlum, bugün sāˁimim' [oruçluyum] deyü mehteri savdım. "... askeri bando" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mehter: musicus bellicus (...) mehter başı (...) mehterχāne

Fa mihtar مهتر z [kıy.] en büyük, üstün, rical, ekâbir Fa/OFa mih/mēh مه/ميه zbüyük +tar << EFa magh- a.a. << HAvr *méǵh₂s (*méǵas) a.a.

 maksi+

Not: Rical ve ekâbir tarafından istihdam edilen çalgı takımının adı olmuştur.

Benzer sözcükler: mehter marşı, mehteran, mehterhane


11.12.2015
mekân

Ar makān مكان z [#kwn mafˁal iz/m.] varoluş, var olunan yer, konum Ar kāna كون zvar idi

mekanik

Fr mécanique makinesel EYun mēχanikós μηχανικός za.a. EYun mēχanē μηχανή z +ik°

mekanizma

Fr mécanisme makina işleyişi EYun *mēχanismós μηχανισμός z EYun mēχanízō aygıt kurmak +ism°

meke

?

mekik

Fa makūk مكوك z1. kayık, kano, 2. dokuma tezgâhının gidip gelen hareketli parçası << OFa makōk kayık