mekkâre

mekân

Ar makān مكان z [#kwn mafˁal iz/m.] varoluş, var olunan yer, konum Ar kāna كون zvar idi

mekanik

Fr mécanique makinesel EYun mēχanikós μηχανικός za.a. EYun mēχanē μηχανή z +ik°

mekanizma

Fr mécanisme makina işleyişi EYun *mēχanismós μηχανισμός z EYun mēχanízō aygıt kurmak +ism°

meke

?

mekik

Fa makūk مكوك z1. kayık, kano, 2. dokuma tezgâhının gidip gelen hareketli parçası << OFa makōk kayık

mekkâre

"kervancı, deve kiralayan" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ve yol bekleyenleri ve mükārīleri مكارى χoşnūd itmek gerek [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mekāre مكاره, mekārī مكارى: eşya ve levazım nakliyçün kira ile tutulan yük hayvanı

Ar mukāri مكارٍ z [#kry mufāˁil III fa.] kiralayan, özellikle hayvan kiralayan Ar karā kiraladı

 kira

Not: Türkçe biçim, Arapça meslek adları yapan faˁˁāl veznini andırır. Ancak Arapçada makkār biçimine rastlanmadı.


21.05.2015
mekruh

Ar makrūh مكروه z [#krh mafˁūl mef.] nahoş, çirkin, iğrenç Ar kariha كَرِهَ ziğrendi

meksefe

Ar *makṯafa(t) مكثفة z [#ks̠f mafˁala(t) iz/m.] kesifleştirici, yoğunlaştırıcı Ar kaṯafa كثف zkesif idi, yoğunlaştı

mektep

Ar maktab مَكْتَب z [#ktb mafˁal iz/m.] yazma yeri, yazıhane, okul Ar kataba كَتَبَ zyazdı

mektup

Ar maktūb مكتوب z [#ktb mafˁūl mef.] yazılmış, yazı Ar kataba كَتَبَ zyazdı

mel mel

<< TTü melul melul üzgün ve sessiz (bakmak)