mensup

menkıbe

Ar manāḳib مَنَاقِب z [#nḳb mafāˁil çoğ.] 1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos Ar manḳaba(t) مَنْقَبة z [mafˁala(t) t.] dar yol, dağ geçidi Ar naḳaba نَقَبَ zdeldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı

menkul

Ar manḳūl منقول z [#nḳl mafˁūl mef.] nakledilen, taşınan, anlatılan Ar naḳala نقل ztaşıdı, nakletti

menopoz

Fr ménopause İng menopause adetten kesilme § EYun mḗn μήν zay EYun paúsis παύσις zdurma, sona erme

menstrual

İng menstrual adet görmeye ilişkin Lat menstruus adet görme, ay hali +al° Lat mens ay << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a.

mensucat

Ar mansūcāt منسوجات z [#nsc çoğ.] dokumalar, tekstil Ar mansūc منسوج z [mafˁūl t.] dokunmuş, dokuma +āt Ar nasaca نسج zördü, dokudu

mensup

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
bir yırtıcı tavşan var-ıdı, dīndārlığa mensūb ve dāniş ile ārāste [bilgi ile bezenmiş] idi [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
eger bir kişi χarābāta [meyhaneye] vara namāz kılmağa mensūb olamaz

Ar mansūb منسوب z [#nsb mafˁūl mef.] ilgili, ait, nisbeti olan Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve ait idi

 nispet

Benzer sözcükler: mensubiyet


25.08.2015
mensur

Ar manṯūr منثور z [#ns̠r mafˁūl mef.] düzyazı şeklinde olan (sıfat) Ar naṯara نَثَرَ zdüzyazı yazdı

menşe

Ar manşaˀ منشأ z [#nşA mafˁal iz/m.] suyun kaynadığı yer, kaynak Ar naşaˀa نَشَأَ zdoğdu, çıktı, (su) kaynadı

menşur

Ar manşūr منشور z [#nşr mafˁūl mef.] ferman, genelge Ar naşara نشر zyaydı, neşretti

menta

Fr menthe nane << Lat mentha EYun míntha/mínthē μίνθα/μίνθη za.a.

menteşe

Fa band-guşād بندگشاد zeklem, boğum § Fa band بند zbağ, mafsal, ligament Fa guşādan, guşā- گشادن, گشا zaçmak