mesane

mesafe

Ar masāfa(t) مسافة z [#swf mafˁala(t) iz/m.] uzaklık, yolculuk menzili Ar sāfa ساف zkokladı

mesağ

Ar masāġ مساغ z [#swġ mafˁal msd.] kolaylık, açık kapı, izin Ar sāġa ساغ z(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi

mesaha

Ar masāḥa(t) مساحة z [#swḥ mafˁala(t) msd.] arazi ölçümü, geometri Ar sāḥa(t) ساحة zsaha, alan

mesai

Ar masāˁī مساعى z [#sˁy mafāˁil çoğ.] emekler, gayretler, çalışmalar Ar masˁāˀa(t) مسعاة z [t.] emek, gayret Ar saˁā emekledi

mesaj

Fr message birine veya bir yere gönderilen not, pusula, ileti << OLat missaticum gönderi, gönderilen şey Lat mittere, miss- göndermek

mesane

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
cereb-i mesāne [mesane kanseri] alāmeti oldur kim bevli katı yaramaz olur

Ar maṯāna(t) مثانة z [#s̠wn mafˁala(t) iz/m.] sidik torbası

Not: Arapça sözcük Aram tān תָּן "işemek" fiili ile ilgili olabilir. Ar /ṯ/ = Aram /t/ eşdeğerliği standarttır.


10.06.2015
mescit

Ar mascid مسجد z [#scd mafˁil iz/m.] secde yeri, cami Ar sacada سجد zsecde etti

mesel

Ar maṯal مثل z [#ms̠l faˁal ] kıssa, masal, öğretici hikâye Aram mətal מְתַל z1. benzemek, 2. a.a.

mesela

Ar maṯalā مثلا z [#ms̠l zrf.] örnek olarak, misalen Ar maṯal مثل zörnek +an

mesele

Ar masˀala(t) مسألة z [#sAl mafˁala(t) msd.] soru, problem Ar saˀala سَأَلَ zsordu

mesen

Fr mécène sanatçıları destekleyen kişi, sponsor öz Maecenas Romalı devlet adamı (MS 1. yy)