mesut

mesrur

Ar masrūr مسرور z [#srr mafˁūl mef.] neşeli, sevinçli Ar sarra سَرَّ zsevindi, güldü

mest1

Fa mast مست zsarhoş << Fa *mayaste ميسته z

mest2

≈ Fa mas مس zİslam geleneğinde mesh kabul eden bağcıksız ayakkabı Ar masḥ مسح zmesh

mestur

Ar mastūr مستور z [#str mafˁūl mef.] setredilmiş, örtülü Ar satara سَتَرَ zörttü

mesul

Ar masˀūl مسؤل z [#sAl mafˁūl mef.] 1. kendisine soru sorulan kimse, 2. sorulan şey, soru, sorgu Ar saˀala سأل zsordu

mesut

[ anon., Kitâb fi'l- Fıkh, <1400]

Ar masˁūd مسعود z [#sˁd mafˁūl mef.] bahtlı, mutlu Ar saˁada سَعَدَ ztalihi yaver gitti

 saadet


05.09.2017
meşakkat

Ar maşaḳḳa(t) مشقّة z [#şḳḳ mafˁala(t) msd.] zahmet, sıkıntı Ar şaḳḳa شَقَّ zyardı, böldü, zahmet ve sıkıntı verdi

meşale

Ar maşˁala(t) مشعلة z [#şˁl mafˁala(t) msd.] ışıma, ışık kaynağı, çıra Ar şaˁala شعل zışıdı

meşayih

Ar maşāyiχ مشايخ z [#şyχ mafāˁil çoğ.] şeyhler Ar şayχ شيخ z [t.] şeyh, pir, dede

meşcere

Ar maşcara(t) مَشجرة z [#şcr mafˁala(t) iz/m.] ağaçlık Ar şacar شَجَر zağaç

meşe

Fa bīşa/mīşe بيشه zçalılık, yaban yer, orman << OFa vēşag a.a.