millet

milim

Fr millimètre metrenin binde biri

milis

Fr milice yedek veya düzensiz askeri birlik << Lat militia [n. çoğ.] sivil halktan toplama asker Lat mīles, milit- asker

militan

Fr militant savaşçı [esk.], siyasi veya sosyal bir dava uğruna savaşan Lat militans, t- askerlik yapan Lat militare askerlik yapmak +ent°

militer

Fr militaire askerî Lat militaris a.a. Lat miles, milit- asker +ari°

milkshake

İng milk shake çırpılmış meyveli süt § İng milk süt (<< Ger *meluk-ja a.a. << HAvr *h₂melǵ- (*amelǵ-) a.a. ) İng shake sarsma, sallama, çırpma (<< Ger *skakan a.a. )

millet

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ay millatḳa tāc, ay şariatḳa dīn [ey milletin tacı, ey şeriatın dini [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
yetmiş iki millet-ile dirile / kamu dürlü ḳavm yolını bile [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
millet: Aslı din ve mezheb. Ümmet, kavim, cemaat. (...) millī: Millete raci ve mensup, ecnebi olmayan. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
millet: 1. Din, mezheb, 2. bir din ve mezhebde bulunan camaat. (Lisanımızda bu lugat sehven ümmet ve ümmet lugati millet yerine kullanılıp, mesela 'mileli İslamiye' ve 'Türk milleti' ve bilakis 'ümmeti İslamiye' diyenler vardır.)

Ar milla(t) ملّة z [#mll fiˁla(t) mr.] din, töre, bir din ve töreye bağlı cemaat Aram millā מִלָּה zsöz Aram mālal, məlal מלל zkonuşmak, söylemek

Not: Arapça sözcük "din" ve "dinî cemaat" anlamındadır; Türkçede 19. yy sonuna dek bu anlamda kullanılmıştır. Fr nation karşılığı olan modern anlamı Türkçede 1860'lardan itibaren ağırlık kazanmış ve 1920'den sonra dini çağrışımını kısmen yitirmiştir.

Benzer sözcükler: milletler arası, milletvekili, millî, milli olmak, millici

Bu maddeye gönderenler: beynelmilel, milliyet


23.09.2017
milliyet

Ar milla(t) ملّة zdin, mezhep, bir dine mensup cemaat +īya(t)2

milyar

Fr milliard bin milyon sayısı (İlk kullanım: Jacques Peletier, Fr. hümanist ve matematikçi (1517-1582).) Lat milliarius binlik Lat mille bin

milyon

Fr million bin bin İt millione [büy.] a.a. § İt mille bin +on İt +one büyütme eki

milyoner

Fr millionnaire milyonlara sahip olan, çok zengin kişi << Fr million +ari°

mim1

Ar mīm ميم zArap alfabesinde M harfi م Aram mem מֵם zArami/Fenike alfabesinde M harfi מ Aram may, mayim מים zsu