minare

mimesis

Almanca ve İngilizce mimesis "çağdaş felsefede bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca mîmēsis μῖμησις z "taklit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, benzerini yapmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

mimetik

Fransızca mimétique "taklide ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mîmetikós μῖμητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mimik

Fransızca mimique "soytarıca davranış, taklit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mimikós μιμικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîmos μῖμος z "taklitçi, soytarı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mimoza

Yeni Latince mimosa pudica "«utangaç taklitçi», dokununca yapraklarını kapatan bir bitki" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mimosus "taklitçi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mimus "taklit" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

minakop

Yunanca mylokópi μυλοκόπι z "bir tür balık, umbrina cirrosa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mulokópion μυλοκόπιον z "bir tür balık, belki barbunya" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1152, Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 722) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mýllos veya mýlos sözcüğünden türetilmiştir.

minare
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Ol kepriç menāre tepesiŋe aşkunça éki kün éki tün keçer erdi [kulenin tepesine çıkıncaya kadar iki gün iki gece geçerdi] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
menāret, menāre [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
menāre (zebanzedi mimin kesriledir [bozuk biçimi i iledir]).

Köken

Arapça nwr kökünden gelen manāra(t) مَنَارة z "fener, ışık kulesi, her türlü kule" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāra نَارَ z "ışıdı, aydınlandı" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için nur maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

deniz minaresi


22.08.2017
minber

Arapça nbr kökünden gelen minbar منبر z "kürsü, platform" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabara نبر z "kaldırdı, yükseltti" fiilinin mifˁal vezninde alet adııdır.

minder

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mine

Farsça mīnā مينا z "1. cam, boncuk, cam göbeği rengi, 2. göz taşı, 3. metal üstüne işlenen renkli cam tabakası, emaye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mīnū "gök, asuman, gök rengi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mainyu "gök" sözcüğünden evrilmiştir.

mineral

Fransızca minéral "yer altından veya yüzeyinden elde edilen her türlü inorganik madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince minera "maden yatağı" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mina "maden" sözcüğünden türetilmiştir.

mini1

çocuk dilinden türetilmiştir.