mizan

miyom

Fr myome kas lifi kanseri

miyop

Fr myope kısa görüşlü EYun myôps μυῶψ zkısık gözlü § EYun mýō μύω zkasmak, kısmak (≈ EYun mýs kas ) EYun ops οψ, οπτ- zgöz

miyorelaksan

Fr/İng myorelaxant kas gevşetici

mizaç

Ar mizāc مِزاج z [#mzc fiˁāl msd.] 1. karışım, kompozisyon, 2. eski tıpta insan bünyesini oluşturan dört ögenin karışımı, karakter, temperament Ar mazaca مَزَجَ z(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı, yoğurdu

mizah

Ar mizāḥ مزاح z [#mzḥ fiˁāl msd.] şaka, şaka yapma Ar mazaḥa مزح zşaka yaptı, eğlendi

mizan

KTü: "terazi" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
takı mīzān takı ḥisab ḳıyāmet küninde YO: "... muhasebede bilanço" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mīzān: (...) hesapta muvāzene.

Ar mīzān ميزان z [#wzn mifˁāl ia.] tartı, terazi Ar wazana وزن ztarttı

 vezin

Not: Muhasebedeki kullanımı İt bilancia "1. terazi, 2. borç ve alacakları karşılıklı gösteren defter" çevirisidir.


11.12.2014
mizana

Ven mezána üç direkli gemilerde arka direk [İt mezzana] Lat medianus ortada olan Lat medius orta +an°

mizanpaj

Fr mise en pages «sayfaya koyma», gazetede sayfa düzeni § Fr mise koyma (Fr mettre, mis- koymak << Lat mittere, miss- göndermek ) Fr page sayfa

mizanpli

Fr mise en pli kıvırma, katlama § Fr mise koyma Fr pli kat

mizansen

Fr mise en scène sahneye koyma § Fr mise koyma Fr scène sahne

mizantrop

Fr misanthrope insan sevmeyen § EYun mīsos µῖσος znefret eden EYun ánthrōpos άνθρωπος zinsan