molla

moket

Fr moquette yüksek tüylü halı veya kadife << Fr mocade a.a.

mol

Fr/İng mol [abb.] moleküler ağırlık birimi Fr/İng molecule molekül

mola

Ven mola sal! bırak! Ven molàr [den.] salmak, hız kesmek [İt mollare] Lat mollis yumuşak, gevşek

molekül

Fr molecule belli sayıda atomdan oluşan yığın Lat molecula [küç.] küçük yığın, molozcuk Lat moles yığın +ul°

molibden

Fr molybdène bir element EYun molýbdainon μολύβδαινον zkurşun içeren bir mineral, mürdeseng, galena EYun mólybdos μόλυβδος zkurşun

molla

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
Konya'ya vuṣūl buldukda Monlā-i Rūm [Mevlana Celaleddin] ve ṣultānü'l-ˁulemā ve Şems-i Tebrīzī hażretleri ziyāret olınup [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
molla, monlā: Mevla, mürebbi, ilm ehli, müderris payesinin üstü. nane molla [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
nāne monla: Pek kısa boylu ve tiryaki kıyafetli adem.

Ar mawlā مولَى z [#wly] veli, hoca, üstad, çelebi

 mevla

Benzer sözcükler: mollakrasi, nanemolla


24.12.2014
molotof

<< TTü molotof kokteyli bir tür patlayıcı karışım İng molotov cocktail öz Vyaçeslav Molotov SSCB Dışişleri bakanı (1890-1986)

moloz

Yun mólos μόλος z1. yığıntı, kırık taş yığını, 2. yığma taştan dalgakıran, mendirek Lat mōlēs küme, yığın, özellikle duvar dolgusu olarak kullanılan kırık taş yığını

molüsk

Fr mollusque yumuşakça (hayvan ailesi) Lat molluscus yumuşakça Lat mollis yumuşak

moment

Alm Moment ing momentum bir nesnenin hareketini sürdürme gücü Lat mōmentum/mouimentum hareket Lat mouēre, mōt- hareket etmek veya ettirmek +ment°

mon(o)+

Fr/İng mono+ [bileşik adlarda] tek EYun mónos μόνος zbir, tek, yalnız HAvr *mei̯-² küçük, az, tek