natır

nasyonal

Fr national ulusal Lat nationalis Lat natio kavim, soy, aynı kökten gelen insanlar topluluğu +al° Lat nasci doğmak +(t)ion

naşi

Ar nāşiˀ ناشىء z [#nşA fāˁil fa.] neşet eden, kaynaklanan Ar naşaˀa نشأ zçıktı, belirdi, (su) kaynadı

natalist

İng natalist «doğumcu», kadınların doğurganlığını savunan kişi İng natal doğuma ilişkin +ist° Lat natalis a.a. Lat nasci, nat- doğmak +al°

nataşa

Rus Nataşa [küç.] bir kadın adı Rus Natalia [fem.] a.a. Lat natalis dies doğum günü, özellikle İsa'nın doğumu, noel Lat nasci, nat- doğmak +al°

natıka

Ar naṭiḳa(t) ناطقة z [#nṭḳ fāˁila(t) fa. fem.] konuşma yeteneği Ar naṭaḳa konuştu

natır

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
nattér: quello che da il servitio [hizmet veren kimse] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bu nātırlar dahı bellerinde peştamāller üzre kılıçların kuşanup ayakları çıplak (...) sadefkāri naˁlınlar ile

Ar nāṭir ناطر z [#nṭr fāˁil fa.] bekçi, koruma görevlisi Aram #nṭr נטר zbakma, gözetme, bekçilik etme

 nazar

Not: Ar nāẓir "bakan, bakıcı" sözcüğünün Arami kökenli eşdeğeridir. Fraenkel sf. 138. • "Kadınlar hamamında tellak" anlamı 16. yy'a doğru türemiştir. Rusça natiraty "hamamda keselemek" Türkçeden alıntı olmalıdır.


10.08.2015
nato kafa

Yun ná to kafá να το καφά zişte kafa § Yun να zişte, nah Yun to το znötr nominatif belirteci TTü kafa

natura

Fr nature doğa << Lat natura doğuş, yaradılış Lat nasci doğmak +(t)ura

natürel

Fr naturel doğal Lat naturalis a.a. Lat natura doğa +al°

natürmort

Fr nature morte ölü doğa, cansız nesneleri konu alan resim

natüvan

Fa nātuvān ناتوان zgüçten düşmüş, zayıf Fa nā+ tuvān توان zgüç, kuvvet, güçlü, kuvvetli