nekre

nehari

Arapça nahārī نهارى z "güne ait, günlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nhr kökünden gelen nahār نهار z "gündüz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice nhr kökünden gelen nəhar נְהַר z "ışıma, aydınlık olma" fiili ile eş kökenlidir.

nehir

Arapça nhr kökünden gelen nahr نهر z "akarsu, ırmak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nhr kökünden gelen aynı anlama gelen nəhar נהר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen nāhār נהר z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen nahru sözcüğü ile eş kökenlidir.

nekahet

Arapça nḳh kökünden gelen naḳāha(t) نقاهة z "hastalıktan iyileşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaha نقه z "iyileşti" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nekes

Farsça nākas ناكس z "1. hiç kimse, 2. alçak, hor, avam, seçkin olmayan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kas كس z "kişi" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nekr(o)+

Fransızca nécro+ veya İngilizce necro+ "[bileşik adlarda] ölü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nekrós νεκρός z "ölü, ceset" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nek-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nek-1 "ölmek" kökünden türetilmiştir.

nekre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
nekre: müphem, belirsiz, gayri muˁarref [tanımsız] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
nekre: 1. Nahv-ı Arabīde ismin maˁrūf ve medlūlü muˁayyen olmaması [anlamının belirsiz olması], 2. tr. [Türkçede] garib ve tuhaf fıkra [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
nekre: hoş davranış ve beklenmedik sözleri dolayısıyla arkadaşlığı aranan kimse

Köken

Arapça nkr kökünden gelen nakra(t) نكرة z "bilinmeyen şey, belirsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakara نكر z "bilmedi, inkâr etti" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Ek açıklama

20. yy'da beliren Türkçe güncel anlamı muhtemelen nekregû "üstü kapalı sözler söyleyen kimse" deyiminden türemiş olmalıdır. Galat-ı fahiştir.


30.09.2014
nekrofil

Fransızca nécrophile "ölü sevici" sözcüğünden alıntıdır.

nekropol

Fransızca nécropole "ölüler kenti, antik mezarlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nekrópolis νεκρόπολις z sözcüğünden alıntıdır.

nekroz

Fransızca nécrose "doku veya hücre ölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nekrósis νεκρόσις z "ölüm hali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nekróō νεκρόω z "ölmek" fiilinden +osis ekiyle türetilmiştir.

nektar

Fransızca néctar "çok leziz içki, çiçek veya meyve özü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néktar νέκταρ z "tanrıların ölümsüzlük içkisi, ab-ı hayat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice yazılı örneği bulunmayan *yayin niḳṭar יינ נקטר z "reçineli şarap" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice niḳṭar נקטר z "reçinelendirilmiş, tütsülenmiş" sözcüğünden türetilmiştir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳāṭar קטר z "halkalandı, dumanı tüttü" fiilinden türetilmiştir.

nektarin

İngilizce nectarine "bir tür havsız şeftali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nectar "mitolojide tanrıların içeceği, meyve veya çiçek özü" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.