not

nordik

Fr nordique kuzeyli, kuzeye ait Fr nord kuzey +ic° Ger *nor-tr aşağıya veya kuzeye doğru << HAvr *h₁nŕ̥-t(e)ros (*enŕ̥-t(e)ros) HAvr *h₁ner- (*ener-) aşağı, sol, kuzey HAvr *h₁en (*en) iç, aşağı

norm

Fr norme kural, standart, ölçü << Lat norma marangoz gönyesi

normal

Fr normale kurala uygun, kurallı Lat normalis gönyeli, ölçüye uygun Lat norma gönye +al°

nostalji

Fr nostalgie sıla hasreti, eskiye duyulan özlem § EYun nóstos νόστος zvatana dönme, sıla (<< HAvr *nos-to- HAvr *nes- eve dönme ) EYun álgos άλγος zacı

nosyon

Fr notion kavram, fikir Lat notio Lat gnoscere, not- bilmek +(t)ion

not

"hatırlatıcı kısa yazı" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
notettiği maddeler üzerinde bazen mülahazalar söyliyerek ve kendisine tashihler, ilaveler yaptırarak [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
not: (...) 3. Okullarda her öğrencinin bilgisi üzerine edinilen kanışı gösteren sayı veya derece.

Fr/İng note 1. işaret, alamet, uyarı, 2. hatırlatıcı kısa yazı, 3. müzikte nota << Lat nota [pp. fem.] a.a. Lat (g)noscere bilmek, tanımak +()t° << HAvr *ǵn̥h₃-tó-s (*ǵnō-tó-s) bilmek

Not: Aynı kökten EYun gnō-, İng know "bilmek", can "+ebilmek", Alm kennen "bilmek", können "+ebilmek", EFa şnā- > Fa şinūdan "bilmek", Erm dzanōt ծանօթ "bilinen, tanıdık". • Latince fiil, İngilizce know sözcüğüne paralel bir fonetik evrimle, perfekt kökünde /g-/ önsesini kaybetmiştir.

Benzer sözcükler: notasyon


06.09.2019
nota

Fr note 1. işaret, alamet, hatırlatıcı, muhtıra, 2. müzik işareti << Lat nota a.a.

notebook

İng notebook 1. not defteri, 2. not defteri boyutunda bilgisayar

noter

Fr notaire a.a. << Lat notārius Roma hukukunda yazman, zabıt kâtibi Lat notāre yazmak, not etmek, hatırlatıcı işaret koymak +ari°

noyan

Moğ noyan bey, kumandan (Kaynak: Less 589)

nöbet

Ar nawba(t) نوبة z [#nwb faˁla(t) mr.] 1. sırayla yapılan şey, rotasyon, 2. hastalıkta kriz Ar nāba ناب z1. birinin yerine geçti, nöbeti devraldı, 2. krize uğradı