oda

obüs

Fr obus top mermisi Alm Haubitze ağır gülle atan bir tür top Çek houfnice taş fırlatan, katapult

ocak

<< ETü oçak ateş yakılan yer << ETü *ōt-çak ETü ōt ateş +çAk

ocakbaşı
od

<< ETü ōt ateş

od(o)+

Fr/İng odo+/hodo+ [bileşik adlarda] yol EYun ʰodós ὁδός zyol << HAvr *sod-o-s HAvr *sed- gitmek

oda

ETü: "çadır, ev" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
otaġka öpkelep süke sözlemedik [haneye kızıp orduya küstük - atasözü] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
otağ: al-χayma wa'lwaṭan fi'l-barriya [çadır ve çöl/bozkır konutu] TTü: "konut bölümü" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
dostlarından birisini odasına iletdi ki yoldaş ola TTü: odalık [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
odalık taˁbīr olunan cāriyeler, sāir emsāli olan cevārīden mümtaz ola. TTü: "... yeniçeri mahfeli" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oda اوده: Camera, cubiculum, saepè etiam Domus, habitatio [oda, hücre, ancak sıklıkla ev, konut anlamında] & Legio janissarium [yeniçeri birliği]. (...) odabaşi (...) odacık (...) odalık: Concubina.

<< ETü otaġ ocak, konut, çadır ETü ota- ateş yanmak, duman tütmek +I(g) ETü ōt ateş +(g)A-

 od

Not: Karş. Moğ utuġa/utaġa "duman tütme". • Nihai anlamı "içinde ateş yanan mekân"dır. ETü otaġ sözcüğü normal fonetik evrimle TTü odağ > oda biçimini alırken, arkaik biçim "bey çadırı" anlamında korunmuştur.

Benzer sözcükler: has oda, oda servisi, odabaşı, odacı, odalık, ticaret odası

Bu maddeye gönderenler: otağ


08.06.2015
odak

TTü od ateş +Ak

odeon

EYun oideîon ᾠδεῖον zkonser salonu, küçük tiyatro EYun oidḗ ᾠδή z [dev.] şarkı +ion EYun aeídeō αείδεω zşarkı söylemek, terennüm etmek << HAvr *h₂wei̯d- (*awei̯d-) söylemek

odi(o)+

Fr/İng audio+ [bileşik adlarda] işitme Lat audire işitmek << HAvr *h₂ewis-dʰh₁- (*awis-dʰ-) duyu-verme, kulak koyma § HAvr *h₂ew- (*aw-) duymak HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak

odise

Fr odyssée uzun ve maceralı yolculuk EYun Odysséa οδυσσέα zHomeros'un bir destanı öz Odysseús Odysséa destanının kahramanı olan Ithaka kralı

odisyon

İng audition 1. dinleme, 2. iş için başvuran aktör veya müzisyeni deneme amaçlı dinleme Lat auditio dinleme, kulak verme Lat audire dinlemek +(t)ion