pürçek

pülverize

Fr pulveriser toz haline getirmek Lat pulvis, pulver- toz +ise-

pünez1

Yun pínes πίνες z [çoğ.] bir tür büyük midye Yun pína πίνα za.a. << EYun pínē/pína πίνη z1. büyük midye, 2. sedef, inci

pünez2

Fr punaise 1. tahta kurusu, 2. raptiye EFr punais sokan

pür1

Fa/OFa pur پر zdolu, çok << OFa purr/purn a.a. ≈ Ave pərəna- a.a. (Kaynak: Barth sf. 894)(≈ Sans pūrna a.a. ) << HAvr *pl̥h₁-nó-s (*pl̥-nó-s a.a. (Kaynak: Pokorny sf. 798-800)HAvr *pleh₁- (*plē-) çok olmak, dolu olmak

pür2

Fr pure saf, katıksız << Lat purus a.a.

pürçek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bürçek: nāṣiyātu'l-insān wa sabībatu'l-faras [insan veya at perçemi, saç örgüsü?] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pürçek: Ufak saç kıvrımı, lüle saç, uzunca perçem.

<< ETü bürçek saç kıvrımı veya örgüsü, püskül ETü bür- kıvırmak +çAk

 bur-

Not: Fa purza < OFa *purçak "püskül" sözcüğünün Türkçeden alıntı olması muhtemel görünmektedir.

Benzer sözcükler: pürçük

Bu maddeye gönderenler: pürüz


30.07.2019
püre

Fr purée sebze veya meyve ezmesi << EFr porée bezelye veya mercimek çorbası << OLat porea/purea a.a.

püriten

Fr puritain İng puritan köktendinci, özellikle 17. yy'da İngiltere'de türeyen radikal Protestan mezheplere mensup kimse OLat puritas saflık, nezahat Lat purus saf +itas

pürtük

TTü burt-/bürt- buruşturmak, kıvırmak +Uk TTü bur-/bür-

pürüz

Fa purz/purze پرز/پرزه zkumaşın ve özellikle halının kenarından sarkan iplik, püskül, talaş << OFa *purçak ≈ ETü bürçek saç perçemi veya saç örgüsü

püskü

<? TTü büz- +gU