parlamento

park

Fr parc büyük ve gösterişli bahçe İng park 1. av alanı, koru [esk.], 2. a.a. << Eİng parrock çayırlık, mera << Ger

parka

İng parka Eskimo ve Aleutlara özgü hayvan postu ceket, anorak Nenets parkha hayvan postu

parke

Fr parquet [küç.] 1. küçük park, 2. formel bahçe, 3. formel bahçe tasarımına benzetilmiş ahşap zemin [18. yy], 4. geçmeli tahtadan yer döşemesi [19. yy] Fr parc büyük bahçe

parkur

Fr parcours koşu güzergâhı << Lat percursus a.a. Lat percurrere baştan başa koşarak geçmek +()t° Lat per+1 currere, curs- koşmak

parla|mak

onom par/parıl ışıldama ifade eden söz +(g)A-

parlamento

[ Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Paris Sefaretnamesi, 1722]
bu şehirde dahı parlement vardır; parlement erkânı geldiler ammā prezidant gelmedi. [ Takvim-i Vekayi - gazete, 1835]
parlamento tabir olunur meclis-i umumi parlamenter [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
parlamenter: Parlamentoya mensup olan.

Fr parlement 1. şura, meşveret, 2. meclis Fr parler konuşmak +ment°

 parola

Not: İtalyanca değildir. Yirmisekiz Mehmet Çelebi sefaretnamesinde (1722) Fransa'da görülüp aktarıldığı görülür. Fransızca çift sessiz ile biten eril sözcüklere Türkçede +o eklenmesi 19. yy sonlarına dek tipik uygulamadır.

Benzer sözcükler: parlamentarizm, parlamenter, parlemento


17.08.2017
parmak

<< OTü barmak parmak <? ETü bar- gitmek +(A)mAk

parmezan

Fr parmésan İtalya'ya özgü bir tür peynir İt parmiggiano Parma'lı, Parma'ya ait öz Parma Kuzey İtalya'da bir kent

parodi

Fr parodie taklide dayalı güldürü EYun parōidía παρῳδία zbir şarkıya nazire olarak söylenen gülünç şarkı EYun para+1 ōidḗ ᾠδή zşarkı

parola

Fr parole söz << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz EYun parabolḗ παραβολή zkarşılaştırma, kıyas, vecize EYun parabállō παραβάλλω z1. yana atmak, 2. yanyana koymak, karşılaştırmak EYun para+1 bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

parpulla|mak

TTü parpul kuduz, çırpınma +lA- ?