pas1

partisyon

Fr partition 1. bölüm, bölme perdesi, 2. müzikte farklı aletlere ait notaları altalta gösteren notasyon Lat partitio Lat partire bölmek, pay etmek +(t)ion

partizan

Fr partisan taraftar, militan İt partisano, mod. partigiano vatansever, Fransız işgaline direnen kimse (16. yy) İt parte ülke, taraf, (yeryüzü parçası anlamında) kıta << Lat pars, part- pay, kısım

partner

Fr partenaire İng partner ortak OLat partionarius hukukta birkaç mirasçıdan her biri, hissedar Lat partio/portio mirasta ve mülkte hisse +ari°

parvenü

Fr parvenu «varmış», sonradan görme Fr parvenir varmak, ulaşmak << Lat pervenire a.a. Lat per+1 venire, vent- gelmek

parya

İng pariah toplumun en alt tabakasına mensup kişi Tamil paraiyar davulcular, Güney Hindistan'da aşağı kastlardan biri Tamil parai bir tür büyük davul

pas1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bıs [[tereyağı veya şarap torbasının dibindeki çökelti, zift gibi bir şeydir.]] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
bas: χabās̠u'l-ḥadīd [demir çökeltisi/cürufu] TTü: [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
Kırk gün etmek evdeyidi. Hīç dervīş [dilenci] gelmedi, etmek paslandı [ekmek bayatladı], Dicle ırmağına bırakdılar. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pās: jenk. Rubigo [demir pası].

<< ETü bas/bıs çökelti, cüruf

Benzer sözcükler: kir pas, paslanmak, paslanmaz, paslı

Bu maddeye gönderenler: pasaklı


02.09.2017
pas2

İng pass (fiil) geçmek, (isim) geçme, geçirme, geçiş; geçiş belgesi Fr passer geçmek << OLat passare adım atmak, geçmek Lat pandere, pass- a.a. << HAvr *peth₂- (*pet-) açmak, yaymak

pasaj

Fr passage geçit, geçiş Fr passer geçmek +age

pasaklı

<? TTü pas

pasaport

İt passaporto liman geçiş belgesi § İt passa geç! (emir), geçiş İt porto liman

pasif

Fr passif edilgen Lat passivus bir eyleme veya acıya maruz kalan Lat pati katlanmak, tahammül etmek, acı çekmek, maruz kalmak +(t)iv° << HAvr *ph₁-tó-s (*pe-tós) HAvr *peh₁- (*pē-) acı ve sıkıntı çekmek, katlanmak