plüralizm

plevra

Fransızca plèvre "akciğeri saran zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pleurá πλευρά z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pleurón "göğüs yanı, kaburga" sözcüğünün çoğuludur. (Kaynak: Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 2:559)

pli

Fransızca pli "büklüm, kat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plier "katlamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen plicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleḱ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak, bükmek" kökünden türetilmiştir.

plise

Fransızca plissé "büklümlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plisser "büklümlemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca plier "katlamak" fiilinden türetilmiştir.

plonjon

Fransızca plongeon "dalış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plonger "suya dalmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince plumbum "kurşun" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

plutokrasi

Fransızca ploutocratie "zenginler iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ploûtos πλοῦτος z "servet, zenginlik" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plow-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plew- "akmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca krátos κράτος z "güç, iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.

plüralizm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir sosyolojik görüş" [ Ziya Gökalp, 1924 yılından önce]
ilmin bu doğru telakkisine 'çokçuluk' manasına olmak üzere 'plüralizm' diyebiliriz (...) plüralistlere göre 'madde, hayat, ruh, cemiyet' namlariyle dört şeniyet vardır. "... bir siyasi ilke" [ Milliyet - gazete, 1967]
zira bu takdirde, demokratik pluralizmden uzaklaşmış ve kendisiyle çelişkiye düşmüş olurdu.

Köken

İngilizce pluralism "çoğulculuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce plural "çoğul" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pluralis sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince plus, plur- "daha çok" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plē-u- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

plüralist, plüralistik


11.12.2015
plütonyum

Yeni Latince plutonium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1942 Seaborg ve Wahl, ABD.) Latince sözcük Pluton "bir gezegen" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Pluton "Roma mitolojisinde yeraltı tanrısı" özel adından türetilmiştir.

plüviyometre

Fransızca pluviomètre "yağmur-ölçer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pluvium "yağmur" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plew- "yağmak, akmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Fransızca mètre "ölçen, ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.

pnömatik

Fransızca pneumatique "hava basıncı ile çalışan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pneûma πνεῦμα z "nefes, soluk, yel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pnéō πνέω z "1. (yel) esmek, 2. nefes almak, solumak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pnew- biçiminden evrilmiştir.

pnömoni

Fransızca pneumonie "akciğer iltihabı, zatürree" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pneúmōn πνεύμων z "akciğer" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pnéō πνέω z "esmek, solumak" fiilinden türetilmiştir.

podyum

Latince podium "kaide, paye, üzerinde durulan yer" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca pódion πόδιον z "«ayakçık», kaide, paye, üzerinde durulan yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" sözcüğünün küçültme halidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.