pof

plüviyometre

Fr pluviomètre yağmur-ölçer § Lat pluvium yağmur (HAvr *plew- yağmak, akmak ) Fr mètre ölçen, ölçü

pnömatik

Fr pneumatique hava basıncı ile çalışan EYun pneûma πνεῦμα znefes, soluk, yel EYun pnéō πνέω z1. (yel) esmek, 2. nefes almak, solumak +ma(t) << HAvr *pnew- a.a.

pnömoni

Fr pneumonie akciğer iltihabı, zatürree EYun pneúmōn πνεύμων zakciğer +ia EYun pnéō πνέω zesmek, solumak

podyum

Lat podium kaide, paye, üzerinde durulan yer EYun pódion πόδιον z [küç.] «ayakçık», a.a. EYun poús, pod- πούς, ποδ- zayak +ion << HAvr *pṓds a.a. HAvr *ped- a.a.

poem

Fr poème şiir Lat poema a.a. EYun poíēma ποίημα zeser, mamul, yapı, özellikle sanat eseri, şiir EYun poiéō ποιέω zyapmak, imal veya inşa etmek +ma(t) HAvr *kʷei̯-² yapmak, üstüste koymak, katmak, inşa etmek

pof

püf [ Germiyanlı Cemalî, Hurşid ü Ferahşâd, <1400]
çalap yakduğı şemˁi [Allah'ın yaktığı mum] sanma söyner / kim aŋa püf dir ise yüzi göyner [yüzü yanar] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
puf: Sıkı nefes çekme. (...) puf böreği: Şişip dokunuldukta nefesi çıkan malum hamur işi. pufla "kabarık ve yumuşak, özellikle yastık" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
ufak bir soba, pufla yatak, yumuşak yorgan püf noktası [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
püf noktası: Bir işin en ince ve önemli noktası.

ünl pof/pöf/puf/püf 1. üfleme nidası, 2. yorgunluk, bıkkınlık, öfke nidası

 of

Not: Pof/puf/pöf/püf ve of/öf/uf/üf biçimleri mevcut ve yaklaşık eş anlamlıdır..

Benzer sözcükler: pöf, poflamak, pöflemek, pofuduk, puf, puf böreği, püf noktası, pufla, puflamak, püflemek, püfür, püfürdemek, püfürtü

Bu maddeye gönderenler: püskür-


14.11.2019
pogrom

Rus pogrom погро́м z1. arbede, şiddet eylemi, 2. özellikle Yahudilere yönelik katliam Rus po+ gromit' громи́ть zgürlemek, yıldırım vurmak, tahrip etmek

poğaça

İt focaccia külde pişmiş küçük hamur işi << Lat panis focaceus a.a. Lat focus ocak, ateş

pohpoh

ünl beğenme ünlemi

poker

İng poker bir iskambil oyunu <? Alm Pochspiel palavra atma oyunu Alm pochen abartmak, böbürlenmek

polar

İng polar kutupsal, kutba ait Fr/İng pole kutup << Lat polus a.a. EYun pólos πόλος zeksen, tekerlek mili << HAvr *kʷól-o-s a.a. HAvr *kʷel-¹ dönmek