rast

rapsodi

Fr rhapsodie heyecanlı şiir veya müzik parçası EYun ʰrapsōidós ῥαψῳδός zdestan okuyucu, özellikle Homeros destanları okuyan profesyonel ozan § EYun ʰráptō ῥάπτω zdikiş dikmek, art arda eklemek EYun ōidḗ ᾠδή zşarkı

rapt

Ar rabṭ رَبْط z [#rbṭ faˁl msd.] bağ, bağlama, kontrol ve disiplin altına alma Ar rabaṭa رَبَطَ zbağladı, iliştirdi

raptiye

Ar rabṭ bağlama +īya(t)1

rasat

Ar raṣad رصد z [#rṣd faˁal msd.] gözleme, gözetme Ar raṣada رصد zgözledi

raspa

İt raspa kaba rende ≈ İt raspare rendelemek Ger *(h)raspōn sürtmek, rendelemek

rast

"doğru, gerçek, dürüst" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
ˁÜzeyr sözin rāst tutmadılar (...) rāstın yalğanın bilmes-miz [doğrusunu yalanını bilmeyiz] (...) bir emīn rāst er seni müsülmānlıkğa ünder [bir güvenilir doğru kişi seni müslümanlığa çağırır] rast gelmek [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
fāriğ ol kim iş senüŋ ḳıyāsuŋ birle rāst gelmez. "... musıkide bir perde ve makam" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
çalıp ayıdacak evvel rāst perdesinde ayıt

Fa rāst راست z1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam << EFa/Ave rāşta- düz, doğru, sağ taraf << HAvr *h₃reǵ-tó-s (*oreǵ-tó-s) HAvr *h₃reǵ- (*oreǵ-) yöneltmek, yönetmek

Not: Aynı kökten Lat rectus, Alm Recht, İng right, Fr droit "düz, doğru" > "sağ", Lat regere, rect- "düzmek, yönetmek", rogare "önermek", regula "kural, cetvel", rex, reg- "kral", Sans rājā "kral", raśṭra "krallık".

Benzer sözcükler: rasgele, rast getirmek


16.02.2018
rasta

İng Rasta [abb.] İng Rastafarian Jamaika kökenli bir din, bu din mensuplarına özgü saç modeli öz Ras Tafari Makonnen ረስ ተፈሪ መኮንን z1930'da Haile Selassie adıyla Habeşistan kralı olan Habeş soylusu (1892-1975)

raster

İng raster görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi Lat rastrum tırmık Lat radere, ras- tırmalamak, çizmek

rastık

Fa rāsuχt راسخت zgöz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon << OFa *rōi suχtak «yanık bakır», a.a. § OFa rōi bakır OFa sōχtan yakmak, yanmak

rastla|mak

Fa rāst راست zsağ, düz, doğru, denk, hayırlı +lA-

rasyo

İng ratio oran, orantı Lat ratio a.a.