söbü

soyka2

Bul soyka сойка zala karga, garrulus

soykırım
soymuk

TTü soy- +mUk

soytarı

Ar saˁtar سعتر zyapay penis, zıbık EYun sáturos σάτυρος z1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun

soyut

TTü soy- +Ut

söbü

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
subı [[uzun ve ucu sivri olan her şey. Bir adamın başı yuvarlak değilse ona subı denir.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
süvü [[pergel ayağı]] TTü: "oval" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
söbice söbice toχumları olur, ġılāf içinde olur TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
söbü, söbe: Müstatil, üstüvani, yassı zıddı.

<< ETü sübi/süvi ucu sivri, oval

 sivri

Not: Kaşgarî'de ve bazı erken TTü örneklerde kalın ünlü dizisi ile subı görülse de, ETü sübri/süwri "sivri" sözcüğüyle ilişkisi gözardı edilemez.

Benzer sözcükler: söbe, söbek, söbüce

Bu maddeye gönderenler: söve


08.10.2017
söğüş

<< ETü-O sögüş kebap, kızartma << ETü *sögülmiş ETü sögül- kızartmak

söğüt

<< ETü sögüt her çeşit ağaç ETü sögül- yanmak +Ut

sök|mek

<< ETü sök- koparmak? açmak?

sökün

ETü sök- yol açmak, yararak gelmek +In

sölpü|mek

?