sömür|mek

sök|mek

<< ETü sök- koparmak? açmak?

sökün

ETü sök- yol açmak, yararak gelmek +In

sölpü|mek

?

sömel

Fr semelle ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı ?

sömestr

Fr semestre altı aylık süre, okulda yarıyıl Lat semestris altı aylık süre § Lat sex, se- altı Lat mens ay

sömür|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tançu siŋürdi [[lokma yuttu]], yaġnı terıke siŋürdi [[yağı deriye sündürdü, emdirdi]] (...) ol sütüg sümürdü [[sütü hızlıca yudumladı]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
süŋürmek: Devorare, deglutiri, absorbere [yalayıp yutmak, acele yemek] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sümürmek, süŋürmek: Öküz gibi burnuyla iterek yalayıp silip bitirmek YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
sömürmek = İstismar etmek

<< ETü siŋür-/simür- yutmak, hazmetmek ETü siŋ- sinmek, hazmedilmek +(g)Ur-

 sin-

Not: “Görgüsüzce ve gürültüyle yemek” anlamında halk dilinde kullanılan fiil, Dil Devrimi döneminde yeni bir anlam ve fonetikle yazı diline ithal edilmiştir. Yeni anlamın Osm semere/istismar grubundan serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.

Benzer sözcükler: sömürtmek, sömürücü, sömürülmek

Bu maddeye gönderenler: sömürge, sömürü, sümsük


11.08.2021
sömürge

YTü sömür- +gA

sömürü

YTü sömür- +I(g)

sön|mek

<< ETü sȫn- ateş sönmek, tükenmek << ETü *sögün- <? ETü *sög- yakmak

sör1

Fr soeur 1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın << Lat soror kızkardeş << HAvr *swésōr a.a.

sör2

İng sir beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse EFr sieur bey, efendi, senyör << Lat senior yaşlı kimse