söv|mek

sömürü

YTü sömür- +I(g)

sön|mek

<< ETü sȫn- ateş sönmek, tükenmek << ETü *sögün- <? ETü *sög- yakmak

sör1

Fr soeur 1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın << Lat soror kızkardeş << HAvr *swésōr a.a.

sör2

İng sir beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse EFr sieur bey, efendi, senyör << Lat senior yaşlı kimse

sörf

İng surf 1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme

söv|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı sȫkdi [[ona hakaret etti]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sögmek TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
söğmek

<< ETü sök- ağır söz söylemek ETü *sö- +Ik-

 söz

Benzer sözcükler: söv, sövdürmek, sövgü, sövülmek, sövüşmek


04.10.2017
söve

<< TTü söbek/sübek [küç.] 1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi TTü söbi sivri, oval +Ak

söyle|mek

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

söylem

TTü söyle- +Im

söylence

TTü söylen- +çA

söylenti

TTü söylen- +(In)tI