saçı

sabuniye

Arapça ve Farsça ṣābūnī صابونى z "sabun kıvamında bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣābūn صابون z sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

sac

Eski Türkçe sāç "tava" sözcüğünden evrilmiştir.

saç

Eski Türkçe saç "insan saçı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- "dağıtmak, yaymak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

saç|mak

Eski Türkçe saç- "dağıtmak, savurmak" fiilinden evrilmiştir.

saçak

Orta Türkçe saçak "saç püskülü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe saç fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

saçı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
saçu [giysi veya kilimin kenarı] Türkiye Türkçesi: "düğün hediyesi" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Güher incü altun saçu saçtılar / yidi gün ü dün yidiler içtiler

Köken

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *saçığ "saçılan şey, saçak" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için saç- maddesine bakınız.


03.10.2017
saçık

Eski Türkçe saçuk "saçılmış şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

saçma

Türkiye Türkçesi saç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sada

Arapça ṣdy kökünden gelen ṣadāˀ صَدَاء z "yankı, eko, tınlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadā صَدَا z "yankılandı, tınladı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sadak

Moğolca sagadag "ok torbası, tirkeş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sadaka

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadaḳa(t) صَدَقة z "hak gözetirlik, charity" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣidāḳā צדקא z "doğruluk, erdem, adalet, hak gözetirlik, charity" sözcüğü ile eş kökenlidir.