sağlıcak

sağduyu
sağır

Orta Türkçe saŋır "kulağı duymaz" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sıŋar "zayıf, güçsüz?" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

sağir

Arapça ṣġr kökünden gelen ṣaġīr صغير z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaġura veya ṣaġira صغر z "küçüldü, küçük idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sağla|mak

Türkiye Türkçesi sağ "berk, muhkem, emin" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

sağlam

Türkiye Türkçesi sağla- "takviye etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

sağlıcak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "sağlık" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Varın sağlıcaklar ile dedikde

Köken

Türkiye Türkçesi sağlık sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sağ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sağlık sözcüğünün kuraldışı küçültme halidir.


24.12.2015
sağlık

Türkiye Türkçesi saġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

sağmal

Moğolca sagamal "sağılmış, süt veren" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca saga- "süt sağmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAl ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen saġ- fiili ile eş kökenlidir.

sağrak

Eski Türkçe saġrak "kadeh" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saġır "havan şeklinde mahruti şarap kadehi" sözcüğünün küçültme halidir. (Kaynak: EDPT 814) Bu sözcük Farsça sāġar ساغر z "şarap kadehi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sağrı

Eski Türkçe saġrı "kalın deri, post" sözcüğünden evrilmiştir.

saha

Arapça swḥ kökünden gelen sāḥa(t) ساحة z "avlu" sözcüğünden alıntıdır.