sağla|mak

sağanak

Türkiye Türkçesi sağna- "fışkırtmak, püskürtmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sağ- "(süt) sağmak" fiilinden türetilmiştir.

sağdıç

Eski Türkçe sağdıç "düğünde güveyin sağında yürüyen kılavuz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sağduş biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Doerfer, Türk. und Mong. Elementen im Neupersisch sf. III§1216) Bu sözcük Eski Türkçe sağ ve Eski Türkçe tuş "denk, yan, karşı" sözcüklerinin bileşiğidir. (Kaynak: Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk sf. )

sağduyu
sağır

Orta Türkçe saŋır "kulağı duymaz" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sıŋar "zayıf, güçsüz?" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

sağir

Arapça ṣġr kökünden gelen ṣaġīr صغير z "küçük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaġura veya ṣaġira صغر z "küçüldü, küçük idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sağla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sağlamak: Kavīlemek, takviye vermek, temin etmek, teyid.

Köken

Türkiye Türkçesi sağ "berk, muhkem, emin" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sağ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

içerik sağlayıcı, sağlanmak, sağlayıcı


01.12.2014
sağlam

Türkiye Türkçesi sağla- "takviye etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

sağlıcak

Türkiye Türkçesi sağlık sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir.

sağlık

Türkiye Türkçesi saġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

sağmal

Moğolca sagamal "sağılmış, süt veren" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca saga- "süt sağmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAl ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen saġ- fiili ile eş kökenlidir.

sağrak

Eski Türkçe saġrak "kadeh" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saġır "havan şeklinde mahruti şarap kadehi" sözcüğünün küçültme halidir. (Kaynak: EDPT 814) Bu sözcük Farsça sāġar ساغر z "şarap kadehi" sözcüğü ile eş kökenlidir.