saylav

sayıkla|mak

Orta Türkçe sayık "hayal, hezeyan" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe say- "sanmak, düşünmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sayın

Moğolca sayin "muhterem" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen sağ sözcüğü ile eş kökenlidir.

sayıştay

Yeni Türkçe sayış- "muhasebe etmek" fiilinden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

saykal

Arapça ṣḳl kökünden gelen ṣayḳal صيقل z "cila" sözcüğünden alıntıdır.

sayko

İngilizce psycho "ruh hastası, manyak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen psychopath sözcüğünün kısaltmasıdır.

saylav
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "seçim" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]
Yeni Türkçe: "... seçilmiş kişi, milletvekili" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
saylav = Meb'us

Köken

Çağatayca sayla- "seçmek, saymak, hesaba katmak" fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir. Çağatayca fiil Eski Türkçe say- fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Çağatay Türkçesinde bulunan bir fiilden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir.


20.08.2017
sayman

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

sayrı

Orta Türkçe sayru "hasta" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sanrıġ veya *sandrıġ biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sandrı- "hezeyan etmek, sayıklamak" fiilinden türetilmiştir.

sayvan

Farsça sāye-bān سايه بان z "gölgelik, tente, şemsiye" sözcüğünden alıntıdır.

saz1

Orta Türkçe saz "1. bataklık, 2. soluk (renk, beniz)" sözcüğünden evrilmiştir.

saz2

Farsça sāz ساز z "1. uygun [sıfat], 2. düzen, düzenek, aygıt, enstrüman [isim], 3. özellikle müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "uydurmak, imal etmek, düzenlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça saχtan, saç- "uymak, uydurmak" sözcüğünden evrilmiştir.