seksapel

sekonder

Fr secondaire ikincil, tali << Lat secundarius a.a. Lat secundus «takip eden», ikinci +ari° Lat sequi, sec- izlemek, takip etmek

sekoya

YLat sequoia Kaliforniya'da yetişen kızıl çam cinsi (İlk kullanım: 1847 Endlicher, Amer. botanikçi.) öz Sequoiah Cherokee yazısını geliştiren kızılderili öğretmen ve düşünür (1760-1843)

sekresyon

Fr secrétion salgı Lat secernere ayrışmak, (sıvı) süzülmek, salgılanmak +(t)ion Lat se+ cernere, cret- ayırmak, elemek, süzmek

sekreter

Fr secrétaire kâtip OLat secretarius sır kâtibi, özel kalem müdürü Lat secretus ayrık, gizli, özel +ari° Lat se+ cernere, cret- ayırmak, elemek

seks

Fr sexe İng sex 1. cinsiyet, dişi veya erkek olma durumu, 2. cinsel birleşme Lat sexūs ayrışma, dişi ve erkek ayrışması, cinsiyet ≈ Lat secare, sect- bölmek, ayırmak

seksapel

[ Refik Halit Karay, 1930]
Hadramut çıbanının yanında bir sivilce, bir ben, bir süs, belki de seksapeli arttıran bir damga, çoğu defa bir şirinlik muskasıdır.

İng sex appeal cinsel çekicilik

 seks, apel

Not: İngilizce deyim ilk kez 1924'te yazılı metinlere yansır. Türkçe basında 1932-33'ten itibaren sıkça kullanılır. Türkçe biçim İng appeal sözcüğünün Fransızca telaffuzunu yansıtır.

Benzer sözcükler: seksapelite


19.02.2021
seksek

<< TTü sek sek

seksen

<< ETü seksön 80 << ETü sekiz on

seksi

İng sexy cinsel cazibe sahibi

seksist

İng sexist cinsiyet bazında ayrım yapan, cinsiyetçi İng sex cinsiyet +ist°

seksiyon

Fr section kesim, dilim, bölüm Lat sectio Lat secare kesmek, bölmek +(t)ion