seksist

seks

Fransızca sexe veya İngilizce sex "1. cinsiyet, dişi veya erkek olma durumu, 2. cinsel birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sexūs "ayrışma, dişi ve erkek ayrışması, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince secare, sect- "bölmek, ayırmak" fiili ile eş kökenlidir.

seksapel

İngilizce sex appeal "cinsel çekicilik" deyiminden alıntıdır.

seksek

Türkiye Türkçesi sek sek fiilinden evrilmiştir.

seksen

Eski Türkçe seksön "80" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sekiz on deyiminden evrilmiştir.

seksi

İngilizce sexy "cinsel cazibe sahibi" sözcüğünden alıntıdır.

seksist
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1986]
Shakespeare elbet seksisttir. Ancak aynı zamanda dahidir, ondan kimse onun kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını söylemeye cesaret edemez.

Köken

İngilizce sexist "cinsiyet bazında ayrım yapan, cinsiyetçi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sex "cinsiyet" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için seks maddesine bakınız.


18.12.2017
seksiyon

Fransızca section "kesim, dilim, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare "kesmek, bölmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

sekstant

Fransızca sextant "gemicilikte bir ölçüm aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sextans "altıya bölen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sextare fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sextus "altıncı, altıda bir" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince sex "altı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(k)swéḱs "altı" biçiminden evrilmiştir.

sekt

Fransızca secte "hizip, parti, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince secta "(bir önderi) izleyenler, peşinden gidenler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secutum veya sectum "izleyen, peşinden giden" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince sequi "izlemek, takip etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

sekte

Arapça skt kökünden gelen sakta(t) سكتة z "1. sessiz kalma, susma, 2. kalp krizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakata سكت z "sustu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

sekter

Fransızca sectaire "bir mezhep veya hizbe mensup olan, hizipçi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen sectarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secta "hizip" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.