sensor

seniye

Arapça snw kökünden gelen sanīya(t) سنيّة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "palak, muhteşem, yüce, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün faˁīla(t) vezninde dişilidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı, yüceldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

senkop

Fransızca syncope "kesinti, gramerde bir hecenin yutulması, tıpta kısa süreli bilinç kaybı, müzikte aksak ritm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkópē συνκόπη z "kesinti" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)kop- biçiminden evrilmiştir. )

senkretik

Fransızca syncrétique "zıt ilkelerin bir araya gelmesiyle oluşan, karma (özellikle din)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkrētikós συνκρητικός z "Girit kentlerinin oluşturduğu federasyona ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (EYun) Krḗta Kρήτα z "Girit" özel adından syn+ önekiyle türetilmiştir.

senkromeç

İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır.

senkronize

Fransızca synchroniser fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Eski Yunanca synχrónos συνχρόνος z "eşzamanlı" veya İngilizce synchronize "eşzamanlı olmak, eşzamanlı kılmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce fiil Eski Yunanca χrónos χρόνος z "zaman" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sensor
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1962]
Sensor denilen bir alet feza gemisindeki astronotların vücut reaksiyonlarını ölçmeğe yarıyor.

Köken

İngilizce sensor "sinyal veya harekete duyarlı cihaz, fotoelektrik hücre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to sense "duymak, hissetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sensus "duyma, duyum, algı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için sansasyon maddesine bakınız.


18.08.2017
sent

İngilizce cent "doların yüzde biri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca cent "yüz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen centum sözcüğünden evrilmiştir.

sentaks

Fransızca syntaxe, syntact- "sözdizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen syntáksis συντάξις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω, ταγ- z "dizmek, düzenlemek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sentez

Fransızca synthèse, synthet- "bir araya getirme, bağdaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýnthesis σύνθεσις z "birleştirme, bir araya koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

senyör

Fransızca seigneur "bey, efendi, hazret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince senior "daha yaşlı, çok yaşlı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince senex, sen- "yaşlı, pir" sözcüğünün kıyas halidir.

separe

Fransızca séparée "restoranda ayrı oturma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince separata "ayrılmış yer veya şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince separare "ayırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince parare "oluşturmak, yaratmak, yapmak" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.