senyör

senkronize

Fr synchroniser EYun synχrónos συνχρόνος zeşzamanlı +ise- İng synchronize eşzamanlı olmak, eşzamanlı kılmak EYun syn+ χrónos χρόνος zzaman

sensor

İng sensor sinyal veya harekete duyarlı cihaz, fotoelektrik hücre İng to sense duymak, hissetmek +(t)or Lat sensus duyma, duyum, algı

sent

İng cent doların yüzde biri Fr cent yüz << Lat centum a.a.

sentaks

Fr syntaxe, syntact- sözdizimi EYun syntáksis συντάξις za.a. EYun syn+ tássō, tag- τάσσω, ταγ- zdizmek, düzenlemek +sis

sentez

Fr synthèse, synthet- bir araya getirme, bağdaştırma EYun sýnthesis σύνθεσις zbirleştirme, bir araya koyma EYun syn+ títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak +sis

senyör

[ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi, 1792]
Elbette âl-i Osman bir ulu ve büyük devletdir, gran senyördür. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
senyör (İt.): Ağa manasına, ecānibe denir. senyorite "kıdem" [ Milliyet - gazete, 1984]
Bizde 'sinyorite' dediğimiz, şirkete giriş ve kaptan oluşa göre sıralandırma vardır.

Fr seigneur bey, efendi, hazret << Lat senior [kıy.] daha yaşlı, çok yaşlı Lat senex, sen- yaşlı, pir +ior

 senato

Not: İtalyancadan alınan sinyor < İt signor biçimi 1960'lı yıllarda futbolcu Can Bartu için kullanılmıştı. İspanyolca için senyor ve senyora < İsp señor, señora kullanılır.

Benzer sözcükler: senyor, senyora, senyorite, sinyor

Bu maddeye gönderenler: monsenyör (monşer), mösyö


09.12.2015
separe

Fr séparée [pp. fem.] restoranda ayrı oturma yeri Lat separata [pp.] ayrılmış yer veya şey Lat separare ayırmak +()t° Lat se+ parare oluşturmak, yaratmak, yapmak

sepele|mek

TTü sep- serpmek +AlA-

sepet

Fa sabad/sapad سبد/سپد zhasır kova << OFa *sapad a.a.

sepi

TTü sep- serpmek +I(g)

sepken

TTü sep- serpmek, saçmak +(g)An