sistem

sirto

Yun sirtós συρτός z1. sürme, sürçme, 2. bir oyun havası Yun syrnō σύρνω zçekmek, sürmek, sürüklemek +t° << EYun sýrō σύρω za.a.

sis

?

sism(o)+

Fr/İng seismo+/sismo+ [bileşik adlarda] deprem EYun seismós σεισμός zdeprem EYun seíō σείω zsarsmak, sarsılmak +ism° << HAvr *twei̯s- HAvr *twei- sarsmak

sismik

Fr seismique/sismique depreme ait EYun seismós σεισµός zdeprem +ik°

sismograf

Fr sismographe deprem kayıt cihazı

sistem

[ Donanma Cemiyeti, Donanma (dergi), 1915]
hidrolik sisteminin fevaid-i mahsusası vardır [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
sistem: (...) birtakım şeylerin veya kısımların muntazam surette bir araya cem'inden hasıl olan tertip, mecmu'a. sistematik [ Hilali Ahmer (dergi), 1930]
İmperatorluk salibiahmerlerinin sistematik bir propaganda tertip eylemeleri sistematizasyon [Bel 1937]
İslam dinî hukukunun sistematizasyonu'yle hemzaman olan bu lejislasyon faaliyeti

Fr système birçok unsurdan oluşan düzen EYun sýstēma σύστημα z«bir arada duruş», a.a. EYun syn+ stḗma στήμα zduruş, durma (EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak +ma(t) HAvr *steh₂- (*stā-) a.a. )

 statik

Benzer sözcükler: sistematik, sistematizasyon, sistematize, sistemik, sistemleşmek, sistemleştirmek, sistemli

Bu maddeye gönderenler: bodoslama, ekosistem


08.08.2020
sistit

Fr cystite mesane enfeksiyonu Fr cyste mesane +itis

sistol

Fr systole kalp atışında kasılma evresi EYun systolḗ συστολή z [dev.] kasılma EYun systéllō συστέλλω zkasılmak EYun syn+ téllō kalkmak

sistre

Yun/EYun ksýstra ξύστρα z1. hamam kaşağısı, 2. ahşap yontma aleti EYun ksýō ξύω zkaşımak, kazımak, yontmak, kumaşın havını sıyırmak +tēr

sit

Fr site konum, yer, mevki << Lat sitūs [pp.] a.a. Lat sinare yerleştirmek, koymak +()t°

sit(o)+

Fr/İng +cyte/cyto+ [bileşik adlarda] hücre YLat cytus hücre EYun kýtos κύτος ziçi boş şey, kap, kutu << HAvr *(s)kuH-t- (*(s)kū-t-) a.a. HAvr *(s)kewH- (*(s)kew-) kapatmak, saklamak