soluk2

solipsizm

Fransızca solipsisme "tekbencilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince solus "yalnız" ve Latince ipse "kendi" sözcüklerinin bileşiğidir.

solo

Fransızca solo "tek ses veya tek çalgı için müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca solo "yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sōlus "yalnız" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swó-lo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi" biçiminden evrilmiştir.

solu|mak

Orta Türkçe solu- "(zorlukla) nefes almak" sözcüğünden evrilmiştir.

solucan

Eski Türkçe suvılġan veya suvışġan "bağırsak kurdu, solucan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe suvış- "ıslanmak, cıvıklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe suv "su" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

soluk1

Türkiye Türkçesi sol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

soluk2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "nefes" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
soluğu Bağdat'ta almak ... soluğu dar almak ... soluğu soluğuna ... soluk aldırmazdan

Köken

Türkiye Türkçesi solu- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için solu- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

soluklanmak, soluksuz, uzun soluklu


01.09.2017
solungaç

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *solun- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

solunum

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *solun- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

solüsyon

Fransızca solution "çözüm, çözelti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince soluere "çözmek, ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince luere, lut- "çözmek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) "çözmek, gevşetmek" kökünden türetilmiştir.

solvent

Almanca ve İngilizce solvent "çözücü, eritici" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen soluens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince soluere "çözmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

som

Orta Türkçe som "yekpare, masif (metal, buz)" sözcüğünden evrilmiştir.