sportmen

sponsor

İngilizce sponsor "bir girişimi destekleyen veya finanse eden, kefil, garantör" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince sponsor "kefil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince spondere "söz kesmek, ant içmek, kefil olmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spond-éi̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spend- "töre gereğini yapmak" kökünden türetilmiştir.

spontane

Fransızca spontané "kendiliğinden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sua sponte "kendi rızasıyla, gönüllü olarak" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sponsus, spont- "söz, vaat, rıza" sözcüğünden türetilmiştir.

spor1

Fransızca sport "oyun amacıyla yapılan beden eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca desport "oyalanma, eğlence, oyun" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca desporter "yükten kurtulmak, rahatlamak" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Eski Fransızca porter "yük taşımak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

spor2

Fransızca spore "çiçeksiz bitkilerin tohumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca spōrá σπωρά z "tohum ekme, saçma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spōr- σπείρω, σπωρ- z "tohum ekmek, saçmak" fiilinden türetilmiştir.

sporadik

İngilizce sporadic "dağınık, saçılmış" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sporadikós σποραδικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca speírō σπείρω z "dağıtmak, saçmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

sportmen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
sportsmen: Her türlü sporu seven.

Köken

Fransızca sportman "sporcu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen sportsman sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce sport ve İngilizce man sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için spor1, +men maddelerine bakınız.


25.04.2018
spot

İngilizce spot "nokta, benek" deyiminden türetilmiştir. İngilizce deyim Germence bir sözcükten evrilmiştir.

sprey

İngilizce spray "1. zerreleştirilmiş sıvı, 2. zerreleştirilmiş sıvı püskürtme, bu işi yapan aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to spray "püskürtmek, zerreleştirerek saçmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *sprēwjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sper-4 "saçmak" biçiminden evrilmiştir.

sprint

İngilizce sprint "seğirtme, kısa mesafe koşma, kısa mesafe koşusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) sprinta sözcüğünden alıntıdır.

stabil

Fransızca stable "istikrarlı, sabit, kararlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince stābilis "sabit, durağan, istikrarlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince stāre "durmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

stabilize

Fransızca stabilisé "sabitlenmiş, oynaklığı giderilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca stabiliser "sabitlemek, durağanlaştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince stabilis "sabit, durağan" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.