tırkaz

tırak

onom çarpma sesi

tıraş

Fa tarāş تَرَاش z1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş

tırıs

?

tırışka

?

tırıvırı

onom

tırkaz

"kapı sürgüsü veya dayağı" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-iġlāḳ [Ar.]: (...) kapı tırkāzlamak ve kapı kilidlemek ve kapı berkitmek. [ Ahterî-i Kebir, 1545]
şicār (Ar.): Kapu ardına koyup tırkās ittükleri ağac.

Yun/EYun tróχos τρόχος z [dev.] tekerlek, değirmen taşı Yun/EYun tréχō, drom- τρέχω zkoşmak

 drom(o)+

Not: Anlam evrimi açıklanmaya muhtaçtır. Orta Anadolu mağara yerleşimlerinde kapı olarak kullanılan değirmen taşları akla gelir. DankALT 136'da önerilen Ermenice etimolojiler yanlıştır.


23.10.2018
tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi, zil sesi +At-

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-

tırmık

<< ETü tırŋak/tarmak tırnak, pençe

tırnak

<< ETü tırŋak insan veya yırtıcı hayvan tırnağı