tırmık

tırıvırı

onom

tırkaz

Yun/EYun tróχos τρόχος z [dev.] tekerlek, değirmen taşı Yun/EYun tréχō, drom- τρέχω zkoşmak

tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi, zil sesi +At-

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-

tırmık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tarmak [pençe, özellikle yırtıcı kuş pençesi] TTü: "pençe izi" [YusK-TS <1500]
kılurdı ṣafha-i nesrīnı tırmuk / gök eyler cismini ururdı yumruk TTü: "... pençeye benzer alet" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tırmık: Rastrum, rastelli [bostan tırmığı].

<< ETü tırŋak/tarmak tırnak, pençe

 tırnak

Benzer sözcükler: tırmıklamak


02.10.2017
tırnak

<< ETü tırŋak insan veya yırtıcı hayvan tırnağı

tırpan

Yun drapáni δραπάνι zekin biçme aracı, tırpan << EYun drépanon/drápanon δρέπανον za.a. EYun drepō δρεπω z(ekin vb.) biçmek

tırrek

Kürd tirek 1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse Kürd tir osuruk

tırs|mak

Kürd tirsîn korkmak ≈ EFa trsa- a.a. ≈ Ave tərəsa- a.a. << HAvr *tres- korkmak, titremek

tırt

onom tır titreme sesi