taltif

talip

Ar ṭālib طالب z [#ṭlb fāˁil fa.] 1. talep eden, dileyen, aday, 2. «alim adayı», medresede öğrenci Ar ṭalaba طَلَبَ zistedi, diledi

talk

Ar ṭalḳ طلق z [#ṭlḳ] pudrası kurutucu olarak kullanılan bir mineral, magnezyum silikat Fa talk تلك za.a.

talk show

İng talk show televizyonda konuşma veya tartışma programı § İng talk konuşma İng show gösteri

talkın

Ar talḳīn تلقين ztelkin, yol gösterme

talmud

Aram talmūd תַּלְמוּד z [#lmd] öğreti, doktrin, Musevi dininde hukuk ve tefsir külliyatı İbr/Aram limmūd/lemed öğrenmek, talim etmek

taltif

[ Latifî, Tezkîretü'ş-Şuarâ, 1546]
bu bir kaç beytla tağlīzını talṭīf édüp

Ar talṭīf تلطيف z [#lṭf tafˁīl II msd.] lütfetme, lütuf yapma Ar laṭafa لطف zcömertlik etti, lütfetti

 lütuf

Benzer sözcükler: taltifkâr


12.12.2014
talveg

Alm Talweg bir vadinin dip çizgisi § Alm Tal vadi Alm Weg yol (<< Ger *wegaz << HAvr *weǵʰ- taşımak, gitmek )

talyum

YLat thallium bir element (İlk kullanım: 1861 Sir William Crookes, İng. kimyacı.) EYun thallós θαλλός zyeşil filiz +ium << HAvr *dʰal filiz, tomurcuk

tam

Ar tāmm تامّ z [#tmm fāˁil fa.] bütün Ar tamma تمّ zbitti

tamah

Ar ṭamaˁ طَمَع z [#ṭmˁ faˁal msd.] göz koyma, aç gözlülük Ar ṭamaˁa طَمَعَ zgöz koydu

tamam

Ar tamām تمام z [#tmm faˁāl msd.] 1. bitme, bitim, bitiş, tamlık [isim], 2. bitmiş, bütün [sıfat] Ar tamma تَمَّ zbitti