teşrik

teşmil

Arapça şml kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taşmīl تشميل z "kapsatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şamala شَمَلَ z "kucakladı, kapsadı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teşne

Farsça taşna تشنه z "susamış, susuzluk çeken" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça tişnak "susamış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde tarşna- "susuzluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

teşri

Arapça şrˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taşrīˁ تشريع z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarˁ شَرْع z "yasa" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teşrif

Arapça şrf kökünden gelen taşrīf تشريف z "şeref verme, onurlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraf شرف z "onur" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teşrih

Arapça şrḥ kökünden gelen taşrīḥ تشريح z "1. yarıp açma, 2. şerh etme, bir metni açıklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḥa شرح z "açtı, açımladı, açıkladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teşrik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teşrīk: Associare, consortem aut participem facere.

Köken

Arapça şrk kökünden gelen taşrīk تشريك z "ortak etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için şirk maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

teşriki mesai


11.08.2014
teşrin

Arapça tişrīn تشرين z "Rumi takvimin sekizinci ve dokuzuncu ayları, Ekim ve Kasım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice tişrīn תשרין z "Arami/Süryani takviminin yedinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen tişrī תשרי z sözcüğü ile eş kökenlidir.

teşvik

Arapça şwḳ kökünden gelen taşwīḳ تشويق z "istetme, arzulamasına neden olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi, arzuladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teşyi

Arapça şyˁ kökünden gelen taşyīˁ تشييع z "1. sürüye çobanlık etme, 2. yolda eşlik etme, yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāˁa شاع z "yayıldı, dağıldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tetanos

Fransızca tétanos "istem dışı kasılmalarla beliren hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tétanos τέτανος z "spazm, kasılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teínō, ton- τείνω, τον- z "germek, kasmak" fiilinden türetilmiştir.

tetebbu

Arapça tbˁ kökünden gelen tatabbuˁ تتبّع z "bir konuyu veya akılyürütmeyi adım adım izleme, ayrıntılı olarak inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁa تَبَعَ z "izledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.